Bằng cử nhân

Mua bằng cử nhân

Cử nhân là gì Cử nhân ( tiếng anh là bachelor degree ) là học vị dành cho người tốt nghiệp chương trình đại học ở mỗi quốc giá trên thế giới . Tại Việt Nam cử nhân dành cho… Continue Reading