Chờ đợi những đột biến trong giáo dục 2018

Chờ đợi những đột biến trong giáo dục 2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Trung tâm Khảo thí quốc gia của Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các địa phương sử dụng để đánh giá, bảo đảm tính công bằng, khách quan.

Bỏ khái niệm “thi”

Tại Kết luận Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ chuyển dần khái niệm “thi” sang khái niệm “kiểm tra đánh giá” các kiến thức phổ thông, cơ bản của học sinh, giảm bớt các kỳ thi không thiết thực.

Trung tâm Khảo thí quốc gia của Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các địa phương sử dụng để đánh giá, bảo đảm tính công bằng, khách quan; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, sử dụng sổ điểm điện tử; tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, chuẩn hóa đánh giá, áp dụng thi trung học phổ thông quốc gia, tiến tới tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính.

Xem thêm : cần đổi mới tuyển sinh sư phạm

Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông, giảm áp lực cho giáo viên và học sinh trong các nhà trường và góp phần ngăn chặn bệnh thành tích trong giáo dục.

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp

Về tuyển sinh đầu cấp THCS và cấp THPT, sẽ ban hành quy định tuyển sinh THCS và THPT có chỉnh sửa quy định về hình thức tuyển sinh phù hợp với thực tiễn; đối với các cơ sở giáo dục THCS có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu được giao thì có thể áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Không sử dụng kết quả các cuộc thi do các địa phương, doanh nghiệp tổ chức làm căn cứ tuyển sinh đầu cấp THCS, THPT.

đổi mới giáo dục 2018

Chúng ta cùng chờ đợi sự đổi mới trong ngành giáo dục 2018

Ngăn chặn biến tướng dạy thêm, học thêm

Vụ Giáo dục Trung học được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm nhằm tăng cường trách nhiệm của sở GDĐT trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đảm bảo lành mạnh, tránh biến tướng hoạt động này.

Về khắc phục bệnh thành tích và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, các sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Đây là giải pháp quan trọng để tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, trong đó có việc khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

Xem thêm : dùng kết quả thpt để thi tuyển vào đại học

Hạn chế “quyền thu” của phụ huynh

Về các khoản thu ở cơ sở, Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng khuyến khích tài trợ nhưng phải đảm bảo công khai, đúng quy định của pháp luật.

Theo Huyên Nguyễn – Báo Lao Động